Vastuullisuus Testimaten toiminnassa

 

Pyrimme jatkuvasti toimimaan vastuullisesti ja eettisesti kaikessa työssämme, niin yrityksen sisällä kuin myös asiakasprojekteissa. Tekemistämme ohjaavat Testimaten eettiset toimintaohjeet, joita sovelletaan niin yrityksen koko henkilöstöön ja alihankkijoihin kuin myös Testimaten johtoon ja hallituksen jäseniin.

Olemme myös sitoutuneet Suomen lakien ja säädösten noudattamiseen ja raportoimme viranomaisille Testimaten toiminnasta, taloudellisesta tilasta ja vastuullisuuden toteutumisesta voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Seuraavat ohjeet koskevat kaikkea toimintaamme.

 • Laatuun sitoutuminen

  Testimate Oy noudattaa toiminnassaan eettisesti hyväksyttyjä menettelytapoja ja yrityksen arvoja. Haluamme olla asiakkaillemme luotettava ja pitkäaikainen testausalan palveluiden tuottaja. Luotettavuus, läpinäkyvyys ja eettinen toimintapa ovat etusijalla liiketoiminnassamme. Kohtelemme kumppaneitamme aina tasapuolisesti ja edistämme reilua kilpailua. Harmaan talouden torjumiseksi Testimate hyväksyy palveluntuottajiksi tilaajavastuu.fi:n "Luotettava kumppani" -palveluun rekisteröidyt yritykset tai yritykset, jotka muutoin täyttävät tilaajavastuulain edellyttämät velvollisuudet ja esittävät niistä todistukset.
 • Ihmisoikeudet

  Testimate Oy on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia ja toimimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Testimate on sitoutunut edistämään jokaisen perusoikeuksia, joita ovat mm. ajattelu, mielipiteen ilmaisu, uskonto ja rauhanomainen kokoontuminen. Ketään ei syrjitä rodun, iän, kansalaisuuden, sukupuolen ja sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Testimate ei hyväksy pakkotyön tai lapsityövoiman käyttöä. Odotamme myös toimittajiemme sitoutuvan edistämään ihmisoikeuksia ja lisäksi suorien toimittajiemme on huolellisuusvelvoitteen mukaisesti valvottava, että myös heidän alihankkijansa omassa toiminnassaan noudattavat lainsäädäntöä ja yritysvastuuvaatimuksia. Toimittajan tulee varmistaa, ettei se tai sen oma toimitusketju ole osallisena ihmisoikeuksien loukkauksissa.
 • Työnantajavastuu

  Huolehdimme työilmapiiristä ja ihmisten jaksamisesta sekä tuemme henkilöstön kehittymistä. Haluamme tehdä jatkuvasti töitä tehdäksemme Testimatesta parhaan mahdollisen työpaikan nyt ja tulevaisuudessa. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta sekä Testimaten henkilöstöpolitiikkaa. Testimate on tasa-arvoinen työpaikka, jossa ei hyväksytä syrjintää, kiusaamista eikä häirintää. Epäasialliseen kohteluun ja häirintään puututaan poikkeuksetta välittömästi.
 • Tietoturva

  Testimate Oy:lla on voimassa oleva tietoturvapolitiikka, jota ylläpidetään jatkuvasti. Testimate Oy kerää ja käsittelee kuluttajien, henkilöstön ja kolmansien osapuolten henkilötietoja vain voimassa olevien tietosuojalakien mukaisesti. Testimate kunnioittaa henkilöstönsä, liikekumppaniensa ja asiakkaidensa yksityisyyttä ja edellyttää sovellettavien henkilötietolakien ja - säädösten tarkkaa noudattamista.
 • Viestintä

  Testimate Oy toimii hyvän liiketavan sekä markkinointia ja mainontaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Asiakkuussuhteissamme viestimme asiakkaillemme avoimesti ja totuudenmukaisesti. Kaikki Testimaten viestintä perustuu yrityksen strategiaan, arvoihin, toimintaohjeisiin ja - periaatteisiin.
 • Vastuumme ympäristöstä

  Testimate on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja omasta toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tavoitteenamme on ehkäistä ja vähentää toiminnastamme aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ympäristöön, luontoon, ihmisiin ja omaisuuteen sekä edistää energiatehokkuutta ja tehokasta luonnonvarojen käyttöä.

  Testimate Oy:ssa on laadittu ohjeistus ympäristökuormituksen vähentämiseksi.
 • Eettiset periaatteet ja korruption vastainen toiminta

  Testimate on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa ainoastaan rehelliseltä pohjalta.

  Emme hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota. Emme pyri vaikuttamaan viranomaisten tai yrityksien edustajien päätöksentekoon vieraanvaraisuudella tai lahjoilla. Testimaten henkilöstö, edustajat ja liikekumppanit eivät saa suoraan tai välillisesti tarjota, luvata tai antaa lahjuksia edustajille, asiakkaille, toimittajille tai muille liikekumppaneille tai virkamiehille eivätkä pyytää tai vastaanottaa lahjuksia missään tilanteessa.

  Tapahtumiin osallistumisesta tulee aina keskustella esimiehen kanssa, ja tapahtuman ammatillisella sisällöllä on merkitystä.

  Jokaisella Testimaten työntekijällä on velvollisuus olla lojaali yritystä kohtaan, eivätkä eturistiriidat saa vaikuttaa päätöksentekoon yrityksessä.
 

Eettisten periaatteiden vastainen toiminta

Mahdolliset havainnot eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta tai muista väärinkäytöksistä tulee tuoda esiin aina, kun siihen on perusteita. Ohjeiden vastaisesta toiminnasta tulee ilmoittaa esimiehelle. Esiin tulleet tapaukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, luottamuksellisesti ja puolueettomasti Testimaten johdossa.